Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan Vizesi
Yunanistan Konsolosluğu, Yunanistan Vizesi
Duyurular Yunanistan Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: www.mfa.gr

Yunanistan Konsolosluğu İşlemleri

Yunanistan Konsolosluk İşlemleri

Yunanistan Konsoloslukları yetkisi altında yapılan işlemler hakkında detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. İşlem başvurusu için öncelikle ikamet edilen ilin bağlı olduğu yetkili Yunanistan Konsolosluğu'nun hangisi olduğu öğrenilmelidir. İşlem müracaatı için ilgili Yunanistan Konsolosluğu’nun tespit edilmesinin ardından yetkili Konsolosluk’tan başvuru için randevu alınması gerekmektedir. Yunanistan Konsolosluğu’na işlem müracaatı öncesinde aşağıda belirtilen işleme uygun evrakların hazır bulundurulması önemle tavsiye olunur.   

Vergilendirme İkametgah Tasdiknamesi

Maliye Bakanlığı’nın, VAT.1136 sayı ve 10.06.2013  tarihli, “yurt dışında ikamet ettiklerini beyan eden ve Yunanistan’da hakiki gelir sağlayan hakiki şahısların, Gelir Vergisi Kanunun 61. maddesinin, 7. paragrafına göre, sunmaları gereken belgeler hakkındaki karara göre;  yurtdışında  ikamet ettiklerini beyan eden ve Yunanistan’da hakiki gelir elde eden şahıslar, 2012 mali yılı için (kullanım 2011) sunmaları gereken; 2013 mali yılı (kullanım 2012) ve ötesi için Gelir Vergi Beyannamesi ile birlikte sunmaları gereken Tasdiknameyi, ikamet ettiklerini bildirdikleri ülkenin yetkili Vergi Dairesi’nden alarak, bu tasdikname ile o ülkede vergilendirildiklerini belgelemelidirler (Vergi İkametgahı).

Türkiye ile Yunanistan arasında, çifte vergilendirmeden kaçınılması hakkında sözleşme imzalanmıstır. Vergilendirme İkametgahı Tasdiknamesi, T.C. Maliye Bakanlığı- Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan verilecektir. Yapılması gereken işlem ve sunulması  gerekli  olan belgeler hakkında bu kurumdan bilgi alabilirsiniz.

Türkiye ile Yunanistan arasında, Çifte Vergilendirmenin Kaçınılması hakkındaki sözleşme ıle ilgili dılekçeyi ve dilekçenin tamamlanmasıyla alakalı bilgilere, http://www.gib.gov.tr/fileadmin/CifteVergilendirme/cifte_ver_sirku_1.htm  siteden ulaşabilirsiniz

Maliye Bakanlığı Kararı (VAT.1136)

Maliye Bakanlığı’nın, VAT.1136 sayı ve 10.06.2013 tarihli, “ yurt dısında ikamet ettiklerini beyan eden ve Yunanistan’da hakiki gelir sağlayan şahısların, Gelir Vergisi Kanunun 61. maddesinin, 7. paragrafına göre sunmaları gereken belgeler  hakkındaki karar:

1.Gelir Vergi  Beyannamesi,

a)Tasdikname: vergilendirme bakımından o ülkede ikamet ettiği anlaşılmalı,

b)Tahakkuk Belgesi: Gelir Vergisi Beyannamesi’nin tahakkuk ettirildiğine dair belgenin fotokopisi

c)Tahakkuk Belgesi yoksa diğer ülkede sunmuş oldukları, Gelir Vergisi  Beyannamesi  fotokopisi

Yetkili vergi dairesinden, yukarıdaki belgelerden birinin temin edilme imkanı yoksa, o zaman herhangi bir resmi makamdan ya da belediyeden ya da yetkilendirilmiş  bir makamdan temin edilecek bir belge ile şahsın ikametgahının yurtdışında oldugu belgelenmelidir.

İkamet edilen ülkede tanzim edilmiş olan yabancı resmi evraklar, yabancı devlet, Lahey Antlaşması’nı imzalamış ülkeler arasında ise, Lahey Antlaşması şerhini taşımalıdır. (APOSTILLE)

Lahey Sözleşmesi'ne üye olmayan, ya da Yunanistan'ın Lahey Sözleşmesi'ne üye olmaları konusunda, itirazları olan, (objections), Devletlerden gelen resmi evraklar, bu itirazlar kaldırılmadığı müddetçe, Konsolosluk tasdiki geçerlidir.
Özellikle, yurt dışında ikamet ederek, yabancı personel olarak, 89/1967 sayılı Mecburi Kanun hükümlerine tabi olan iş yerlerinde çalışanlar, aşağıdaki belgeleri sunmalıdır:

a)Yabancı Pasaportun sureti,

b)İş yerinin, 89/1967 sayılı mecburi kanuna tabi olduğuna dair kararın yayınlandığı Resmi Gazete nüshası.

c)Şahsın, 89/1967 sayılı mecburi kanuna bağlı şirkette çalıştığına dair belge ve işe başlangıç tarihi,

ÖNEMLİ NOT: Yukarıda bahsedilen evrakların sunulmaması ya da gecikmeli sunulması halinde; şahıslar Yunanistan’da ikamet etmiş sayılarak ve elde ettikleri gelir için Yunanistan’da vergilendirileceklerdir.

VEKALETNAME

Vekaletname vermek için, vekaleti veren şahıs, Yunanistan Konsolosluk memurunun yanında şahsen bulunmalı ve kimliğini ispat eden evrakları ibraz etmesi gerekmektedir (Adı-Soyadı, doğum yeri ve doğum tarihi, baba adı, ana adı).
Vekilin (yani yetkilendirilen kişinin) tam adı (baba ve ana adı da dahil) herhangi bir vekaletnamenin tanziminde ve imzalanmasında mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Vekaletname şayet özel kullanım için öngörülüyorsa, bunun örneği Yunanistan’daki bir noter veya bir avukat tarafından e-mail olarak Yunanistan Konsolosluğu’na gönderilmelidir.
Vekaleti veren kişinin hiç Yunanca bilmemesi durumunda bir tercümanın yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Tercüman vekaleti verenin adına evrakı tercüme ederek, vekaletnameyi beraber imzalayacaktır.

Yunanistan Konsolosluğu’na Vekaletname İşlemi için Sunulması Gereken Evraklar

 

1-Dilekçe
2- İstek sahiplerinin geçerli pasaportları ve doğum tasdiknameleri; Yunanistan'da doğanlar için Yunan kimliği veya Belediye durumuyla ilgili Tasdikname
3- Vekilin (vekil olan kişinin): adı -soyadı, baba-ana adı, meslek durumu, adresi ve Yunan kimliğinin numarası- tarihi-verildiği yer
4- Vekilin yetkilerinin tam bir açıklaması (satın alma, satma, faaliyette bulunma, ödemelerin üstlenilmesi gibi). Bu evrak Noter veya Avukat tarafından tanzim edilmelidir.

 

AYNIYET BELGESİ

Bir şahsın adı ‘Yunanca’ ya da yabancı resmi evraklarda farklı şekillerde yazılmış olabilir. Bu gibi durumlarda Yunanistan Konsolosluk yetkilileri, Yunanistan’da kullanılmak üzere (Yunanca) veya Türkiye’de kullanılmak üzere (Yunanca-Türkçe tercümesi ilişkilendirilmiş halde) Aynıyet Belgesi düzenleyebilmektedir. Konsolosluk yetkilisi, bu durumda talep edenin  aynı kişi olduğunu tasdik etmektedir.

Yunanistan Konsolosluğu’nun bu belgeyi düzenleyebilmesi için, ismin farklı yazılmasından doğan değişikliğin gösterildiği resimli iki belgenin (Yunanca ve yabancı dilde) sunulması gereklidir.

SABIKA KAYDI BELGESİ

Yunanistan Konsolosluğu’nun Sabıka Kaydı Belgesini düzenleyebilmesi için ilgili şahsın dilekçe vermesi gerekmektedir. Eğer ilgili kişi daimi olarak yurtdışında kalması durumunda; vermiş olduğu dilekçe, Yunanistan Konsolosluğu vasıtasıyla Atina Savcılığı’na iletilir. Farklı bir durumda söz konusu olduğunda, dilekçe Yunanistan Konsolosluğu aracılığıyla, ilgili kişinin Yunanistan’da ikamet ettiği yerin Savcılığına gönderilmektedir.

DAİMİ YURTDIŞI İKAMET BELGESİ 

Askerlik harici kullanılmak üzere “daimi yurtdışı ikamet” belgesi (Vergi Dairesi, Savcılık, Sosyal Güvenlik Kurumları, %15 oranındaki mevduat faizlerinin ve Euro harici paraların vergiden muaf olmaları için)

Yunanistan Konsolosluğu’nun Daimi Yurtdışı İkamet Belgesi düzenlemesi için sunulması gereken belgeler

- Pasaport
- Kişinin Türkiye’de en az 2 senedir daimi olarak ikamet ettiğini gösteren belirleyici belgeler: kredi kartları işlemleri, vergi beyanları, iş sözleşmesi veya konut satın alma sözleşmesi, kamu kuruluşu şirketlerinin faturaları, v.s.
- Varsa önceki daimi yutrdışı İkamet belgesinin fotokopisi

BEKARLIK BELGESİ

Türk vatandaşlarının yabancı uyruklu vatandaşlarla resmi nikâh kıyabilmesi için: Türk resmi makamlar tarafından, yabancı uyruklu vatandaşlardan bağlı bulundukları konsolosluktan almaları gereken bekârlık belgesini talep etmektedirler.

Yunanistan Konsolosluklarının Bekârlık Belgesi işlemi için ihtiyaç duydukları evraklar aşağıdaki gibidir.

- Nüfus kaydının bulunduğu Yunan Belediyesi’nden alınmış evlenme İzni Belgesi aslı,
- Geçerliliği olan Yunan pasaportu (Nüfus kimliği yeterli değildir)

DOĞUM İŞLERİ

Yunanistan Konsolosluğu tarafından doğum belgesinin düzenlenebilmesi için, Yunan vatandaşlarının yurtdışında çocuk sahibi olduklarını beyan etmeleri gereklidir. Bir doğumun kayıt edilebilmesi için doğumun ilgili Başkonsolosluğun veya Konsolosluğun yetkili olduğu bölgede gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken nokta, doğumun kayıt ettirilebilmesi için ebeveynlerin evliliğinin daha önceden Yunanistan’da kayıt ettirilmiş olmasıdır.

Yunanistan Konsolosluğu tarafından istenilen evraklar aşağıdaki gibidir.

1. Türk hastanesinden alınan Doğum Belgesi aslı

2. Ebeveynlerin Yunanistan’ın yetkili belediye kurumundan alınmış Nüfus Kayıt Belgeleri/Nüfus Kayıt örnekleri.

3. Varsa ebeveynlerin Yunan pasaportları.

Önemli Not: Yunanistan’ da meydana gelen ilgili idari değişikliklere cevap verebilmesi için nüfus kütüklerinden alınan kayıt belgeleri güncel olmalıdır. Eğer ebeveynlerden biri Türk vatandaşıysa, çocuğun Türkiye’den alınan doğum belgesinin de sunulması gerekir.

Not: Evlilik beyanıyla beraber ya da evlilik beyanından kısa bir süre sonra çocuğun doğumunun beyan edilmesi gereken durumlarda, nüfus kütüğünden alınan kayıt belgelerinin sunulmasına gerek yoktur.

3. Varsa Kilisenin Vaftiz Belgesi

4. Pasaport (talep eden kişinin)

EVLENME İŞLEMLERİ

Türkiye’de gerek Ekümenik Patrikhanesine bağlı bir metropol kilisesinde dini nikâh yapan gerek herhangi bir Belediye Dairesi’nda resmi nikâh yapan Yunan vatandaşı; Evlenme Sicil Örneği’nin düzenlenmesi için Türkiye’de bulunan Yunanistan Konsolosluklarına başvuru da bulunmalıdır.

Yunanistan Konsolosluğu’na iletilmesi gereken belgeler şunlardır:

1. Ekümenik Patrikhanesi’nden veya metropol kilise biriminden alınmış Evlenme Cüzdanı aslı (dini nikâh kıyılması durumunda) veya nikâhı kıyan T.C. Belediye Dairesi’nden alınmış Evlenme Cüzdanı (resmi nikâh kıyılması halinde). 

NOT: Evlenme Cüzdanında her iki eşin kaçıncı evliliği (birinci, ikinci v.s.) olduğu belirtilmesi gereklidir.

2. Her iki tarafın güncel Nüfus Kayıt Örneği (Yunanistan yetkili Nüfus İdaresi’nden alınmış).

Daha fazla bilgi için, Türkiye’deki yetkili Yunanistan Konsolosluğu ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Daimi ikametleri yurt dışında bulunan kişilerin mülkiyetlerine ait hususi taşıtlarının Yunanistan’da dolaşımları

Mülkiyet sahipleri

Yunanistan’ı geçici olarak ziyaret eden ve daimi ikametleri dış ülkede bulunan kişiler (Yunanlılar veya yabancı uyruklular).

Tekabül eden harç ve vergiler tahsil edilmeksizin, Yunanistan’ı ziyaret eden özel kişiye ait özel kullanım taşıtlarının, ithallerine ve kullanımlarına izin verilmiştir. Geçici ithal ve kullanma statüsü çerçevesinde kalma süresi her on iki ay için, devamlı olsun veya olmasın altı (6) ay olarak tayin edilmiştir.

Bu sözkonusu taşıtın, Yunanistan’da mülkiyet sahibinden başka bir kişi tarafından üçüncü kişiler tarafından kullanılmalarına (sürmelerine) izin verilmez. Aynı zamanda bu taşıma araçlarını mülkiyet sahiplerinden ve özellikle daimi ikametleri Yunanistan'da olan kişiler tarafından da kullanımlarına izin verilmemektedir.

Yukarıdaki kısıtlamaların olası bir ihlal durumunda para cezaları ve yaptırımlar uygulanır. Aracın sahibi, yetkili makamlar tarafından istenildiği taktirde, daimi ikametinin yerini veya aracın Yunanistan’a giriş tarihini ispat etmek durumundadır.

Ön koşullar

Yolcu taşıtları, Yunanistan’a girişlerinde, normal veya geçici türden dolaşım ruhsatlarını tanzim eden ülkelerin resmi trafik plakalarını taşımaları gerekmektedir. Aynı zamanda, kayıtlı bulundukları ülke tarafından tanzim edilen trafiğe çıkma ruhsatlarına sahip olmaları ve sigortalı olmaları zorunludur. Ülkeye girişleri esnasında geçici trafik dolaşımı izni geçerli değilse, o taktirde geçici ithal ve kullanım statüsüne tabi olmaları mümkün değildir.

Aynı zamanda, geçici tip dolaşım izni geçerlilik tarihinden sonra geçici ithalat statüsüyle ülkede hareket etmeleri veya kalmalarına da izin verilmemektedir. Taşıtların yukarıdaki statüye devam etmeleri için, mülkiyet sahiplerinin yetkili gümrük makamından Yunan plakaları veya geçici tipte dolaşım izni almaları gereklidir.

Mülkiyet sahibi, yolcu aracı sürücü ehliyetine sahip olmalıdır. Dolaşım izni aşımında taşıtların trafikte dolaşmalarına devam edilmesi, para cezalarının tatbikini gerektirir.

Dolaşım İzninin Sona Ermesi

6 aylık sürenin sona ermesinden sonra araçlar, Yunanistan'dan tekrar dışarı çıkartılmalı veya Yunanistan'a tekrar gönderilmeli ya da yetkili gümrük makamları tarafından el konulmalıdır. El konulma süresi 24 aylık süreyi aşamaz. Mülkiyet sahibinin trafiğe çıkması engellenen araçla 12 aylık süre içerisinde diğer 6 ay için tekrar trafiğe çıkması için dış ülkede bulunan olağan ikamet adresinde yaşadığını ispat etmesi gerekmektedir. 

Gümrük tarafından 24 aylık süre ile araca el konulma durumunu, mülkiyet sahibi bir şekilde yasal bir yol ile aracın durumunu düzenlemek için gerekeni yapmaması halinde araç aranmayan statüsünde tanımlacaktır. 

Daha fazla bilgi için Türkiye’deki yetkili Yunanistan Konsolosluk yetkilileri ile iletişime geçmeniz rica olunur.

APOSTİLLE

Apostille, bir evrakın yabancı ülke makamları tarafından geçerli olarak kabul edilmesi, evrakın gerçekliğini tescil etmesi ve yetkili resmi daire tarafından 1961 yılı Lahey Uluslararası Sözleşmesi’ne bağlı şartlar altında resmileşmesi için yapılan mühürleme işlemidir. Bir evrak APOSTILLE mührünü taşıdığı andan itibaren Lahey anlaşmasına taraf olan baska bir üye ülke devletin mühür ve imzasını taşıdığı ve gerçek olarak tasdik edildiği anlamını taşır ve her türlü yasal işlem için bu belge kullanılabilir.

Lahey Sözleşmesi Nedir?

Bir evrakın doğruluğunu ve başka bir ülke tarafından bu şekilde tanınmasını belgelendirmek amacıyla basit bir sistemin resmileştirdiği uluslar arası bir sözleşmedir.

Bir APOSTILLE mührü aşağıdakileri içermektedir:


•    Evrakın menşei bulunduğu ülke
•    Evrakı imzalayanın adı
•    Evrakı imzalayanın sıfatı
•    İmzasız evraklar durumunda mührü koyan makamın adı
•    Belgelendirmenin yapıldığı yer
•    Belgelendirme tarihi
•    Belgeyi tanzim eden makam

•    Belgenin numarası
•    Belgeyi tanzim eden makamın mührü
•    Belgeyi tanzim eden makamın imzası

Sadelik ve açıklık, APOSTİLLE mührünü, uluslararası platformda ve hatta Lahey sözleşmesini imzalamayan ülkelerde bile, evrakların onaylanması ile ilgili olarak tercih edilen bir metot olarak geçerli kılmaktadır.

APOSΤILLE Mührüne Niye İhtiyaç Duyulur?

Türk Makamları tarafından tanzim edilen evrakların, Yunanistan Konsolosluk makamları tarafından kabul edilmeleri için doğruluklarının tescil edilmesi gerekmektedir.

Hangi evraklar için APOSTİLLE Mührü Gereklidir?

Türk resmi makamları tarafından tanzim edilen tüm evraklar ya da Yunanistan resmi makamlarına ibraz edilmesi gerekli tüm evraklar. Resmi olmayan evrakların doğruluğu, Türk noterleri tarafından tasdik edilir ve sonrasında Apostille mührüyle onaylanır.

Apostille Mührü Gerekli Olan Evraklar

1) Sağlık Raporları: Yetkili sağlık müdürlükleri tarafından onaylanarak, Apostille mühürlenir.
2) Ticari Evraklar: Yetkili Sanayi ve Ticaret Odası tarafından onaylanır ve devamında Apostille mührüyle tasdiklenir.
3) Yüksek ve ya Akademik eğitim kurumlarının vermiş olduğu Diplomalar: Üniversite kurumunun merkez yönetici makamı tarafından onaylanır. Apostille mührüyle onaylanır.
4) İlgili Nüfus Müdürlükleri tarafından tanzim edilen evraklar devamında Apostille mührüyle tasdiklenir.

 Apostille mührü onayı Türkiye’de nereden alınır?

Türkiye'de resmi evraklara Apostille mührünün tahsis edildiği yetkili makamlar; Kaymakamlar ve Vilayetlerdir.

Konsolosluk İşlemleri